fbpx
skip to Main Content

SA Kristlik Pere ja Tervisekeskus tähistas juuni alguses oma esimest sünnipäeva. Keskus rajati Tallinnas, Tondi 26, et toetada tervet elustiili ja mõtteviisi.

Sügisest avab keskus ka uued teenused toetamaks sotsiaalvaldkonda, esmalt just tööd laste ja peredega. Pakume teenuseid nii Tallinna linnaosade sotsiaal- ja lastekaitsetöö toetuseks kui ka Tallinna naaberomavalitsustele. Tondi 26 keskus asub hea ligipääsuga kohas – nii bussi-, trammi, kui rongiliikluse sõlmpunktis, kuhu on lihtne teed leida ka inimestel, kes isikliku sõiduautoga ringi ei liigu.

Üheks meie eripäradest saab kindlasti olema kiindumusteooriale põhinevate lähenemiste (suhetele keskenduvad) ja kiindumusteadliku praktika arendamine lahenduste otsimisel ja kliendisuhetes. Kiindumusteooria alused töötas välja Briti psühholoog John Bowlby, suurt rolli selles omas ka sadade tuhandete laste kogemus, kes II maailmasõja tagajärjel oma vanematest eraldati ja evakueeriti turvalisematesse piirkondadesse. Tema uuringud vanema-imiku suhte olulisuse kohta muutsid laste hoolekande ajalugu üle kogu maailma. Sellest ajast saadik on kiindumusteooria väga palju edasi arenenud ja ei keskendu enam pelgalt emade ja laste vahelisele suhtele. Teooria aluseks olevad ideed on tänapäeval seotud sotsiaalhoolekande kõigi aspektidega, seega kiindumuspõhised lähenemised on äärmiselt olulised sotsiaaltöötajate ja teiste spetsialistide praktikas, kes töötavad laste ja peredega.

Kiindumusteooria ja -uuringud pakuvad tõhusaid töövahendeid, mille abil saab mõista lapse ja hooldaja (või täiskasvanu ja tema hooldaja) koostoimeid. Kaasaegsed kiindumusuuringud näitavad, et kõige tõhusamad meetmed laste turvatunde tugevdamisel ja kiindumussuhte organiseerumisel on nende esmaste hooldajate praktikasse sekkumine, olgu need siis kas bioloogilised vanemad, kasupered või asenduskodu töötajad. Sekkumised ja tugitegevused, mis suurendavad vanemate tundlikkust laste vajadustele reageerimisel, toetavad peegeldavaid funktsioone ja julgustavad vastastikust kiindumussuhte regulatsiooni, on näidanud olenemata lapse vanusest positiivset mõju laste kiindumussuhte arengule vanemate suunal. Asendushooldusele paigutatud laste osas on just hooldaja vahetus püsiva ja teadliku töötaja vastu see, mis käivitab muutused kiindumussuhte turvalisuses ja organiseerumises ning lapse aju arengus.

Tänasel päeval ei keskendu kiindumusteooria ainult kahe isiku vahelistele suhetele; see ulatub palju kaugemale emast ja lapsest. Küsimus, mis on oluline paljudele, kui mitte enamikule vanematest ja laste heaolu tagavatest spetsialistidest, ei ole mitte see, kas mingi konkreetne laps on turvaliselt kiindunud vaid – kuidas me saame tagada, et laps teab, keda usaldada ja kuidas luua ja hoida püsivaid ja sobivaid sotsiaalseid suhteid teistega. Kaasaegse kiindumusteooria põhised lähenemised katavad väga laia teemade ringi, mis on vajalikud sotsiaaltöötajatele, sealhulgas: õdede ja vendade vaheline kiindumuskontakt, kiindumussuhted spetsialistidega, kiindumussuhted elu küpses eas jne. Kiindumusteooria jääb alati sotsiaalhoolekande praktikutele oluliseks märksõnaks, sest see on üle kõige teooria ja praktika sellest, kuidas suhted mõjutavad ja toimivad inimese elu erinevates tahkudes.

Sotsiaaltöö praktikud, kes suudavad loovalt mõelda ja uusi lähenemisi praktikas katsetada, on avatult vastu võtnud suuna, mis kaugeneb statistilistest kohustuslikest aruannetest, bürokraatlikest ja protseduurireeglites kinni olevatest praktikatest. Arendades suhetel rajanevat lähenemist inimeste sisemisele maailmale, nende motiividele ja isiklikule kogemusele, mitte nende välisele käitumisele, suudavad spetsialistid luua tõelise kontakti peredega. Nendest saab pereliikmetele turvalise aluse osa, kust nad on palju enam võimelised peredele toeks olema, selle asemel, et neid lihtsalt hinnata ja järelevalvet teostada.

Kiindumuspõhine lähenemine eeldab ka seda, et suurem osa nõustavaid ja suunavaid tegevusi toimub täiskasvanuga või koos lapse ja tema lähedase täiskasvanuga. Lapse jaoks on võtmeisik tema esmane täiskasvanud hooldaja ning selle tõttu on ülioluline esmalt toetada lapse lähisuhte turvalisemaks loomist.

Teiseks pakume paindlikku teenuse osutamise aega. Sageli vajab lastele ja peredele suunatud sotsiaaltöö teenust töövälisel ajal ning ka nädalavahetustel.

Kolmandaks – teenuseid saab broneerida ka online-broneerimissüsteemi kaudu

Meie töökeeled on eesti, vene, inglise, soome

 

TEENUSED PEREDELE JA LASTELE

INDIVIDUAALSED TEENUSED

Teenuste eesmärk: arenguliste erivajadustega laste heaolu toetamine varase märkamise ja sekkumise kaudu; lapsevanemate nõustamine ja juhendamine lapse arengu toetamiseks.

 • lapse arengulise erivajaduse hindamine, hetkeseis ja kiindumusajalugu arvestades dünaamikas;
 • lapsevanemate nõustamine;
 • lapsevanemate juhendamine & koolitamine arengulise erivajadusega lapse toetamiseks;
 • lapse erivajadustest lähtuva abistajate võrgustiku kujundamine lapse ja pere jaoks;
 • sekkumise planeerimine koostöös vanemate ja tugivõrgustikuga.

 

Psühholoogiline hindamine (arendusjärgus)

 

Konsultatsioon

eesmärk: abistav vestlus;aitab inimesel mõista oma konkreetse probleemi või küsimuse tagamaid, soovitab ja suunab lahenduste või vajalike spetsialistide poole. Konsultatsioonile võivad pöörduda kõik, kellel on küsimusi kas laste arengu-, lasteaia-, kooliprobleemide või enda teadmiste ja oskuste osas kas lastega või iseendaga toime tulemise osas. Konsultatsioonilt võib saada suunamise edasisele nõustamisele, koolitusele või muu vajaliku spetsialisti poole pöördumiseks.

 

Konsultatsioonitelefon

Võimalik on pöörduda ka konsultatsiooniks telefoni teel. Arendamisel on ka tasuline konsultatsiooninumber.

 

Psühholoogiline nõustamine

Pakume nõustamist noorukitele ja täiskasvanutele, lapsevanemale, paaridele ja peredele.

eesmärk: toetada klienti oma mõtetest, tunnetest ning käitumismustritest teadlikuks saamisel, mis on seotud talle muret valmistava olukorraga (nt suhted, vanemana toimimine, lapse heaolu kodus ja/või väljaspool kodukeskkonda, traumaatilised kogemused, igapäevaelu kriisid jms).

 

Kasvatusnõustamine

eesmärk: pakkuda lastevanematele tuge lapse kasvatusprotsessis ja aidata vanemal paremini mõista last, tema käitumist ja selle taga olevaid põhjusi, vanemaoskuste arendamine

 

Kriisinõustamine

Sihtgrupp: nii lapsed kui täiskasvanud

eesmärk: toetada ootamatute traumeerivate sündmuste puhul nii lapsi kui lapsevanemaid (lahutus, lähikondlase surm, haigus, jms)

 

Eraldielava vanema ja lapse kohtumiste korraldamine

Korraldame laste kohtumisi neist erineval põhjusel eemal elavate vanematega. Kohtumised toimuvad meie ruumides, sageduse vajadus ja võimalus on määratud lapse juhtumiplaanis. Lapse ja lahuselava vanema kohtumise juures viibib keskuse sotsiaalnõustaja (ja vajadusel lapse lastekaitsetöötaja).

 

Erieestkostja ülesannete täitmine eraldielava vanema ja lapse kohtumiste korraldamisel

Oleme valmis koostöös omavalitsusega võtma erieestkostja rolli korraldamaks määratud perioodil vanema ja lapse kohtumisi (kohtumääruse alusel, vanemate soovil jms)

 

Riskiemade (alaealised ja noored esmasünnitajad, psüühikahäire ja vaimse alaarenguga sünnitajad) nõustamine.

 

Pereteraapia

 

Paariteraapia (Paarisuhte coaching)

 

KOOLITUSED  / GRUPINÕUSTAMISED

Grupinõustamist rakendatakse, kui abi vajab mitu sarnase probleemiga abivajajat või probleemi lahendamisel on grupis tegutsemine oluliselt tõhusam. Teatud juhtudel loob grupis tegutsemine oluliselt paremad õppimise, harjutamise ja kinnistamise võimalused, kui piirdumine nõustaja ja üksikisiku omavahelise suhtlemisega.

Koolitusi korraldame vastavalt koolituskavale ning ka organisatsioonide, gruppide, omavalitsuste jms tellimusel ja konkreetse vajaduse esile kerkimisel.

Praktilised töötoad

Teemad:

 • Kiindumusteooria käsitlus lapse arengut toetava keskkonna loomisel
 • MAHE (PACE) lähenemine
 • Häiritud kiindumussuhtega laste hooldamise väljakutsed
 • Arenguprogramm asenduskodu töötajatele
 • Kiindumuse põhitõed
 • Lapse & nooruki trauma. Trauma pedagoogika
 • Teismeea eripärad
 • Paarisuhte treening
 • Kuidas kriisiga toime tulla
 • Narratiivne psühholoogia (tööriistad)
 • Töö lapse biograafiaga, analüüs ja abistamise kava koostamine

Koolitused ja grupinõustamised on mõeldud nii lapsevanematele kui koolidele, lasteaedadele jms

TEENUSED ASENDUSHOOLDUSE VALDKONNALE

KASUPEREDELE

Esmane nõustamine (eesti, vene, inglise, soome)

Internetinõustamine (eesti, vene, inglise, soome)

Individuaalne nõustamine (eesti, vene, inglise, soome)

Grupinõustamised (eesti, vene, inglise, soome)

Täiendavad koolitused (eesti, vene, inglise, soome)

Tugiprogramm (eesti, vene, inglise, soome)

Eesmärk: lapse arengut jälgitakse koostöös lastekaitsespetsialistiga, turvatunde kujunemise toetamine uues keskkonnas – toetab juhtumiplaani, jälgib, kuidas ja millised teenused on lapse arengule parimal moel toetavad.

Supervisioon

 

ASENDUSKODUDELE

Täiendkoolitused (eesti, vene)

 

 

 

Lähem info (kirjeldused ja hinnakiri suve lõpul ka kodulehelt kättesaadav)

 

SA Kristlik Pere ja Tervisekeskus

Jane Snaith
Teenuste arendusjuht
Jane.snaith@terveelukeskus.ee
Tel: 50 41330

Sügisest Uued Teenused Toetamaks Sotsiaalvaldkonda
Back To Top